Zneeistenie ovzdu ia trzebinia

Vývoj technológie priemyselného spracovania pre v¹etky druhy výrobkov vyvolal mimoriadne vá¾ny problém, èo je zbytoèné a mimoriadne ¹kodlivé opeµovanie. Rie¹enie tejto zále¾itosti je nevyhnutným prvkom pre ka¾dú spoloènos», ktorá je spôsobená prácou, ktorá je spôsobená zneèistením prachu.

©kodlivos» tejto kontaminácie doteraz veµmi nebezpeèné úèinky na µudské zdravie a ¾eny vystavené na jeho prevádzku, ale aj na úspechu prachu pochádzajúce z dreva alebo z biomasy, mô¾e riziko vzniku po¾iaru alebo výbuchu. Medzi posledne kvôli preva¾ujúcim podmienkou, ¾e èo naj¹ir¹ie bezpeènosti výroby, je nájs» v najzaujímavej¹ích mo¾ným spôsobom filtrácie prachu.V súèasnej dobe sa aj naïalej zlep¹ova» systémy odprá¹enie v priemysle (& nbsp; systémy odprá¹enie, ktorý nielen èistí vzduch, ale skrze inovatívne rie¹enia sú energeticky úsporné a ¹etrné k ¾ivotnému prostrediu. Ak vezmeme do úvahy, ako komplikované je otázka priemyselného prachu, rovnako ako to, koµko ïal¹ích odvetviach patrí - za druhé, je mo¾né prispôsobi» filtraèný systém s dopytom.Najbe¾nej¹ími mô¾u by» èistiace systémy na báze cyklónu - je dôle¾ité, aby sa im udr¾alo potenciál cyklónových batérií. Cyklóny, ktoré sa získavajú na základe odstredivej sily, sú v ¹irokej miere vnímané ako úèinné, okrem toho, ¾e zaberajú malé rozmery a vytvárajú nízke investièné náklady. Novým prístupom sú filtraèné zberaèe prachu - tkanina, v ktorej sa pou¾ívajú iné metódy tkaniny, hodvábneho papiera alebo plsti. Napriek vysokej úèinnosti majú tkaninové filtre významnú nevýhodu - vysoké investièné náklady.

Filtraèné systémy mô¾u by» vytvorené v mysli modulu - tým, ¾e v jednej jednotke sú ulo¾ené v¹etky komponenty alebo hybridy zlo¾ené z nezávislých funkèných prvkov. Náklady na výstavbu dedúrov nechcú pou¾íva» technológiu, ale aj veµkos», ktorá vy¾aduje èistenie. Ekonomické spracovanie, pri ktorom také procesy ako brúsenie, drvenie, preosievanie, mie¹anie alebo extrakcia surovín nemô¾u fungova» bez existencie komplexných filtraèných systémov.