Vybavenie predajni v elbl g

S cieµom otvori» mäsiarstvo a mäso a mrazené mäso by malo by» riadne vybavené ako prvé. Aké zariadenia, zariadenia a zariadenia sú v platnosti s výsledkami mäsa?

Po prvé, musíte si kúpi» chladnièky, mraznièky a chladnièky, v ktorých ukladáte a dávajte mäsové výrobky na predaj. Existuje mnoho typov chladiarenských skladov, ktoré budú pracova» v sklade: pulty, regály, skrine a chladiace vitríny. Je to aj s mraziacimi zariadeniami, v ktorých sa vychováva mäso - medzi nimi sa menia miesta, mraznièky, ostrovy a mraznièky. Dobrým programom, najmä na ni¾¹ích miestach, je kúpa chladnièiek a mraznièiek, ktoré slú¾ia ako sklad pre mimoriadne veµkú dávku tovaru.

Dodatoèný tovar by mal by» uskladnený nie v sklade, ale stále v praktickej skladovacej miestnosti v predajni. Je ukrytá pod výstavou, tak¾e mô¾ete tovar odvá¾ne naplni» na policiach displeja. Existuje tie¾ vhodný poèítadlo, na ktorom je výrobok rozrezaný a zabalený. Vo väè¹ích obchodoch s mäsom a mrazeným mäsom je navy¹e potrebné ma» chladiacu miestnos» s definovanou nízkou teplotou, ktorá zabezpeèuje skladovanie tovaru.

Zostávajúce vybavenie potrebné v záujme mäsa je úloha, ostré no¾e, mäsiarske a sekacie stroje, ako aj krájaè. Váha by mala obsahova» veµmi silný a prístupný displej, aby predávajúci aj pou¾ívateµ mohli vidie» výsledok vá¾enia. Zatiaµ èo mäsiarsky blok s sekacím strojom je urèený na rezanie mäsa s kos»ami. Je to tie¾ s no¾mi na krájanie mäsa, tak¾e nestojí za to µutova». Pre dobré zmeny by krájaè mal by» schopný upravi» hrúbku náplasti. V ideálnom prípade, ak sú rezacie no¾e vyrobené z pochrómovanej uhlíkovej ocele, alebo sme boli nerezové. Takéto krájaèe na krájaèe budú trva» dlhé roky.

Okrem toho je u¾itoèné ma» mäso vlk, ktorý je schopný prevádzkova» mäso na ¾iados» zákazníka. A neexistuje ¾iadny normálny prvok obchodného zariadenia. Okrem vy¹¹ie uvedeného sú potrebné pokladnièné registraèné pokladnice, dezinfekèné prostriedky, umývacie a insekticídy, skladové zásobníky na výrobky a dodatoèný nábytok. U¾itoèné a tam je in¹talácia klimatizácie, ktorá je u¾itoèná pre udr¾anie správnej teploty v predajnej triede - najmä v lete. Drahé osvetlenie je tie¾ drahé, èo mô¾e výrazne zlep¹i» výsledky predaja. ©peciálne osvetlenie zdôrazòuje prirodzenú farbu mäsa a salámy, ktoré sa stretli na výstave.