Uetovnictvo pre podnikanie

Transparentné vedenie záznamov a efektívne slu¾by zákazníkom, ktoré zverujú úètovníctvo na¹ich mien úètovným úradom, je základnou úlohou moderného úètovníctva. Úètovné programy pre úètovné kancelárie umo¾òujú efektívne vykonávanie pokynov, a to aj pre priemerné a vysoké podniky. Ukladanie potrebných informácií v elektronickej podobe uµahèuje prístup k potrebnej dokumentácii. Existuje viac spôsobov, ako u¹etri» va¹e kancelárske aktivity.

Údaje chránené heslom chránia reklamu z finanèných prostriedkov klientov pred neoprávnenými osobami. Na trhu je k dispozícii mno¾stvo úètovných programov, ktoré umo¾òujú zamestnancom vyu¾íva» zaujímavú ponuku a zvy¹ova» efektivitu na¹ich èinností. Balíky programov Small Accounting Enterprise PRO si zaslú¾ia cestu. ©iroká sada programov sa poskytuje pre malé úètovné úrady, ktoré tvoria pribli¾ne 50 spoloèností. Vïaka nim bude jednoduch¹ie udr¾iava» knihu o zisku a výdavkoch, vyplni» vyhlásenia o PIT a DPH, vystavova» faktúry atï.Podpora veµkých firiem zabezpeèuje úètovný program PRO Plus. Umo¾òuje obsluhu a¾ 500 podnikateµských subjektov. Tím ponúkaného balíka zahàòa programy, vïaka ktorým bude kniha o zisku a výdavkoch efektívne zachovaná. Personálna dokumentácia, mzdy a ceny ZUS budú organizované a bezchybne vykonané. Vïaka fakturácii bude funkcia fungova» omnoho rýchlej¹ie.Atraktívny návrh zahàòa balíèky programov e-Deklaracje a zamestnancov vyslaných do zahranièia. Ide o doplnky pre poèítaèové programy urèené pre úètovné kancelárie. Vïaka elektronickej deklarácii sa v¹etky elektronické informácie dostanú na daòový úrad o hodinu. Dodávajú sa v elektronickom podpisu zákazníka.Podpora pre spoloènosti, ktorých zamestnanci spåòajú svoje ciele v zahranièí, je podporovaný poèítaèovým programom, vïaka ktorému sa mzdy osôb vyslaných mimo Poµska uvádzajú v dobrom a koherentnom systéme s platnými právnymi predpismi.Systém úètovníctva je povolený bro¾úrou Infor System Biuro Handlowa. Podnikom je mo¾nos», ¾e nielen vydávajú doklady, ale aj v automatizovanej tvorbe bilanèných tabuliek, vyhlásení o finanèných èinnostiach alebo príprave správ. Projekt je podporovaný systémami Windows, Linux, Unix a Mac OS.