Smernica eu 93 13

Smernica ATEX je hovorový názov smernice Európskej únie, ktorá zjednotila ustanovenia týkajúce sa po¾iadaviek, ktoré musia spåòa» výrobky podobné pôde v potenciálne výbu¹nom prostredí. To umo¾òuje znaèný tok tovaru medzi v¹etkými èlenskými ¹tátmi, preto¾e, ako vieme, voµný tok materiálov je jedným z obvyklých predpokladov európskeho spoloèenstva.

catch me patch meZobacz naszą stronę www

V Poµsku bol ATEX opísaný v zákone ministra o minimálnych po¾iadavkách na nástroje a ochranné systémy údajov na tento úèel v potenciálne výbu¹ných prostrediach, ako aj na dokumenty a odvodené poznatky (smernica ATEX 94/9 / ES.Smernica podrobne opisuje po¾adovanú úroveò bezpeènosti a technológie, ktorú musí výrobok dodr¾iava» v závislosti od centra, v ktorom sa bude výrobok pou¾íva». Treba v¹ak pripomenú», ¾e okrem po¾iadaviek smernice ATEX musí ka¾dý výrobok spåòa» smernice odvodené z jeho dôle¾itých zákonov týkajúcich sa danej voµby a ma» právne po¾adované certifikáty.Hlavným prostredím, v ktorom sa toto pravidlo pou¾íva, sú bane, najmä podzemné, vystavené vzniku metánu a / alebo uhoµného prachu. Ïal¹ie zraniteµné zóny zahàòajú chemické závody, elektrárne, cementárne, závody na spracovanie dreva a plastov. Klasifikácia priestoru ako nebezpeèia výbuchu je urèená prítomnos»ou výbu¹ných koncentrácií vo vzduchu a frekvenciou ich presahovania. Produkt, ktorý nedostane certifikát, by u¾ mal by» zo sektora stiahnutý. Vystupuje predov¹etkým v oblasti bezpeènosti obsluhujúcich µudí a zni¾ovaní strát súvisiacich s »a¾kými udalos»ami. Vïaka dobrému dizajnu v¹etkých kon¹trukcií a nástrojov mô¾ete minimalizova» riziko útoku na dané pracovisko prakticky na nulu.Certifikaènými orgánmi pre výrobky v Poµsku sú: UDT-CERT, ITG KOMAG, Ústredný banský ústav, Experimentálna baòa „Barbara“ Miko³ów a OBAC - Centrum pre certifikáciu certifikácie a certifikáciu Sp. z o.o. so sídlom v Gliwiciach.Okrem Európskej únie platia aj normy certifikácie IECEx, ktorých hlavné pravidlá sú harmonizované s radami ATEX. Certifikácia IECEx sa na námestí Európskeho spoloèenstva nevy¾aduje.