Programu pre vkladajuce spoloenosti

Program CDN Klasyka je nielen koherentný, ale aj ponuka pre priemerné a stredné podniky vo výrobnej, servisnej a komerènej oblasti.

Celý systém balíka CDN je prispôsobený z troch typov programov. Kµúèom je potom plán skladovania a fakturácie, kde nájdeme Firma ++, faktúry. Nový finanèný a úètovný projekt, vrátane daòovej knihy a obchodnej knihy, je nový. Po tretie, existuje HR a mzdový systém, kde nájdete Pay Plus, mzdy a HR.1 Spoloènos» ++, Invoices - sú nápady vybavené ¹irokou ¹kálou funkcií, ktoré uµahèujú mäkké a silné slu¾by obchodných a servisných procesov v spoloènosti.2 Daòová kniha, obchodná kniha - nápady, ktoré výrazne zlep¹ujú prácu bez toho, aby sa zapísali do zoznamu prijatých ekonomických záznamov. Zlep¹ujú prácu úètovného oddelenia.3 Payroll Plus, mzdy a HR sú nápady, ktoré výrazne uµahèujú v¹etky rozhodovacie procesy, ktoré vznikajú v nových ¹týloch riadenia na základe údajov zhroma¾dených v databáze tela.S niektorými vysoko uvedené programy, ka¾dý èlovek si mô¾e vybra» správne produkty pre na¹u kanceláriu a prispôsobi» ich.Celý balík CDN classic je jednoduchý a flexibilný. Projekty sú znaèkové poèítaèové dátové systémy pre podnikové slu¾by. Ide medzi MS-DOS. Ako mô¾e by» operaèná metóda pou¾itá aj pre Windows 95, Microsoft Windows 98, Windows NT 4, Windows 2000, Windows Me, Windows XP. Sú blízke a stabilné a celý komplex je vynikajúci. Nie je to teda len najlep¹í a najobµúbenej¹í balík medzi podnikateµmi.Spoµahlivá výhoda celého systému Comarch ERP Klasyka je najnov¹ia, ktorá je implementovaná pre pripravované novinky v oblasti DPH a akékoµvek ïal¹ie zmeny v na¹om práve v budúcnosti, ako aj v blízkej budúcnosti. Program bezchybne poèíta dane a spoµahlivo vedie knihy. Klienti, ktorí majú balík prerokovaný len v pozitívnom poradí, sa odhaµujú. Programy sa neustále aktualizujú z viac ako dvadsiatich rokov, vïaka èomu získali veµmi obµúbenú skupinu priateµov a pou¾ívateµov, ktorí ich odovzdávajú.