Kurz umeleho hnojenia

https://psoriasis-cream.eu/sk/

Tú¾ba zalo¾i» rodinu èasto odkazuje nielen na prijatie rezolúcií o man¾elstve, ale aj na tú¾bu ma» deti, to znamená roz¹íri» rodinu. Bohu¾iaµ, v prípade nehôd z iných dôvodov nie je mo¾né a mali by ste zaèa» lieèbu alebo rozhodnú» o umelom oplodnení.

Dôvody pre výber in vitro metódy párov sú nepochybne veµa. Iste, napríklad, ob¹trukcia vajíèkovodov, problémy s indukciou ovulácie u ¾eny alebo relatívne nízke parametre samèieho sperma. Niekedy aj napriek mnohým ¹túdiám sa zistilo, ¾e odborníci nie sú v byte, aby poukazovali na príèinu neplodnosti a ten istý aplikuje vhodné formy lieèby. Keï rôzne formy oplodnenia zlyhajú, páry sa èasto kvalifikujú na umelé pokrytie alebo tie, ktoré sa prená¹ajú mimo reprodukèného systému ¾eny. Spoèíva v kombinácii spermií a vajeèných buniek v laboratórnych podmienkach. Zo súèasného typu rie¹enia majú èasto heterosexuálne páry, ktoré napriek mnohým snahám nevedú k prirodzenému hnojeniu. Táto technológia stále robí veµa diskusií, ale pre mnohé páry, ktoré chcú ma» potomky, je to dobré rie¹enie.

Stojí tie¾ za zmienku, ¾e ak si vezmete takúto formu, musíte urèi» alebo budeme ma» semeno ná¹ho priateµa alebo spermie darcu. Zdravotný stav partnera èasto vyberá tento poèet mo¾ností. Prvá náv¹teva lekára je spojená so ¹peciálnym lekárskym dotazníkom, za ktorého starostlivos» sú zodpovední obaja partneri. Ak bola lieèba skôr, mali by ste tie¾ poskytnú» v¹etky svoje lekárske záznamy. Lekár zvyèajne skúma ¾enu vïaka ultrazvuku a tie¾ veµa ïal¹ích testov. Av¹ak chcete spoèíta» vy¹etrené spermie, okrem toho sa odporúèa odporúèanie ïal¹iemu odborníkovi, napr. Urológovi. Ïal¹ia náv¹teva priná¹a hodnotenie výsledkov predchádzajúcich ¹túdií a výber konkrétnej metódy hnojenia. Èasto sú potrebné aj ïal¹ie nevyhnutné testy, ako virologické, ktoré sa stávajú oboma partnermi. Potom prebieha príprava na hnojenie, to je hormonálna stimulácia ¾eny. Ïal¹ím krokom je prijatie spermií mu¾a a ¾enských vajeèných in¹titúcií. V laboratóriu ¹pecialisti kombinujú bunky s spermiami. V dôsledku toho existujú embryá, ktoré sa neskôr aplikujú na telo ¾eny pomocou vhodného katétra. Po pribli¾ne dvoch tý¾dòoch by ste mali ís» k vyhµadávaniu.