Fiskalna tlaeiareo z gdaoska

Aké sú náklady na preskúmanie pokladnice?Na preskúmanie celej daòovej registraènej pokladnice sa zvyèajne pre ka¾dú èas» predpokladá 100 a¾ 300 PLN.

Ako dlho trvá táto recenzia?Preskúmanie trvá asi jednu hodinu, maximálne dve hodiny, v závislosti najmä od servisného technika. Absolútne nepotrebujeme peniaze na slu¾bu, namiesto toho mô¾eme po¾iada» osoby, ktoré sú zodpovedné za tento postup, aby sa dostali do blízkej spoloènosti, pova¾uje sa to za dodatoènú slu¾bu, èo znamená, ¾e platia ïal¹ie poplatky. Treba pripomenú», ¾e pre revíziu je vhodný len servisný technik registrovaný v servisnej literatúre. Je prítomný v tom, ¾e v¹etky èinnosti vytvorené servisným technikom by mali by» uvedené do prevádzky. Tieto záznamy chcú by» jednoduché, potvrdené podpisom zamestnanca spoloènosti a peèiatkou.Spomenú» si na túto formalitu je mimoriadne dôle¾ité, preto¾e náklady na tento projekt nie sú obrovské a trvanie technickej revízie netrvá dlho.