Fi kalna pokladnica rem

Po prvé, pamätajte, ¾e finanèná a finanèná tlaèiareò nie je rovnaká. Sú to posledné zariadenia, ktoré sa od seba výrazne odli¹ujú. Hoci sú èasto navzájom zamieòané, majú rôzne systémy registrácie predaja a prezentujú sa v rôznych funkciách.

Registraèné pokladne majú kompletný spôsob predaja. Obsahujú databázu tovaru a pomoc, tak¾e nechcete by» pripojení k ¾iadnemu novému zariadeniu. Potom mô¾ete poveda», ¾e sú sebestaèní. Vzhµadom k tomu, ¾e existuje menej pracovných miest ako fi¹kálne tlaèiarne, sú lacnej¹ie, èo je urèite výhodou. Je známe, ¾e v¹etci sa pozerajú na posledný, aby zarobili èo najviac a zároveò, keï najmenej míòajú.Fi¹kálne tlaèiarne sú rozsiahle pokladnice. Okrem schopnosti tlaèi» príjmy a správanie predajného systému, majú tie¾ rozsiahlej¹ie funkcie. Mô¾u napríklad kontrolova» inventár produktov, s ktorými sa in¹titúcia zaoberá v domácej ponuke. Vïaka tejto mo¾nosti v¾dy viete, èo v súèasnosti mô¾ete z obchodovania dosta» a èo potrebujete kúpi» v správny èas. Okrem toho mô¾u by» do ich ¹týlu pridané nové propagaèné akcie. Nielen obvyklé zní¾enie cien, ale aj lacnej¹í predaj výsledkov v balení, napríklad: Predám dva výrobky a tretí dostanete zadarmo. Ïal¹ou nevýhodou je, ¾e majú funkciu priamej tlaèe faktúr DPH, ako aj mo¾nos» vylep¹enia potvrdenia pred jeho vytlaèením. Takéto návrhy nemajú fi¹kálne registre. Na rozdiel od registraèných pokladníc v¹ak nie sú sebestaèné a normálne fungujem, chcem by» pripojený k externému predajnému systému, teda poèítaèu. Je tu aj výhoda, ako aj choroba. Rozhodnutie je, ¾e bez poèítaèa nie je ¾iadna nádej na tlaè príjmov. Nákup poèítaèa je preto dodatoèným nákladom. Výhodou v¹ak je, ¾e údaje o predaji ulo¾ené v poèítaèi sú presnej¹ie a jednoduch¹ie. Fi¹kálne tlaèiarne sú lep¹ie pre pozadie, kde sú produkty veµmi veµké. Napriek obrovskej výhode fi¹kálnej tlaèiarne cez registraènú pokladòu, pred výberom o ich kúpe, stojí za zvá¾enie, èi potrebujeme také profesionálne vybavenie. Pre ¾eny, ktoré prevádzkujú malé obchody, nie je funkèný systém taký výhodný a náklady na registraènú pokladnicu sú men¹ie ako fi¹kálna tlaèiareò.